Jdi na obsah Jdi na menu
 

Moravskoslezský kynologický svaz
se sídlem tř. kpt. Jaroše 35, Brno, 602 00

 

 

S T A N O V Y

Moravskoslezského kynologického svazu   r. 2009

Stanovy byly schváleny na 8. sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu
dne 21. června 2009

Platí dnem schválení, tj. od 21. června 2009

 

Článek 1

1. Moravskoslezský kynologický svaz (dále jen MSKS) je dobrovolné, nezávislé, demokratické a nepolitické sdružení v oblasti tělovýchovy a sportu.

2. MSKS je sdružení právnických osob, jejichž členy jsou zájemci o chov a výcvik psů a příznivci této činnosti.


Článek 2

1. MSKS vyvíjí činnost na celém území České republiky.

2. Sídlem MSKS je tř. kpt. Jaroše 35, Brno, 602 00.

 
Článek 3 – Cíle

1. Cílem MSKS je zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o chov a výcvik psů z řad dospělých i mládeže v souladu s posláním a cíly Mezinárodní kynologické organizace FCI.

2. MSKS aktivně spolupracuje s Českomoravskou kynologickou unií (dále jen ČMKU), která je vrcholným orgánem kynologie v České republice. Pro MSKS jsou závazné stanovy ČMKU a další normativy vydávané ČMKU. MSKS se samostatně rozhoduje o spolupráci v České republice i v zahraničí.

3. Ve spolupráci s Českým kynologickým svazem zajišťuje MSKS vydávání národního zkušebního řádu, soutěžních a výstavních řádů a dalších normativů.

4. MSKS vytváří nezbytné podmínky pro výchovu odborníků v oblasti výcviku a chovu psů, (zejména rozhodčích, figurantů a dalších funkcionářů).

5. Organizuje soutěže, chovatelské a výcvikové akce (výstavy, svody, bonitace, přebory, mistrovství MSKS, mistrovství ČR ve všech kategoriích – mládež, dospělí, malá plemena) a jiné.

6. Mezi činnosti MSKS patří i nájem pozemků, bytů a nebytových prostor, movitých věcí a ubytovací služby.

7. Základními finančními zdroji MSKS jsou členské příspěvky, příjmy z pronájmu, příjmy z poskytování ubytovacích služeb, dary od fyzických a právnických osob, příspěvky, dotace atp.

 

Článek 4 – Členství

 
1. Členem MSKS se může stát základní organizace (dále jen ZO) nebo i jiná právnická osoba, která souhlasí se stanovami MSKS a s cíly a posláním MSKS.

 

2. Členem ZO se může stát každý občan České republiky, případně i jiného státu, který souhlasí se stanovami, s cíly a posláním MSKS.

3. Hostování člena ZO v jiné ZO v rámci ČMKU je možné na základě jeho vlastní žádosti. Při hostování člena ZO v jiné ZO v rámci MSKS musí být toto hostování povoleno mateřskou organizací. O hostování člena ZO v rámci ČMKU a jeho možném odvolání rozhoduje výbor této ZO.

4. U nezletilých do 18 let je pro členství v ZO požadován písemný souhlas zákonného zástupce. Tento písemný souhlas je nedílnou součástí přihlášky do ZO.

5. Předsednictvo MSKS může za mimořádné zásluhy udělit čestné členství v MSKS na základě svého rozhodnutí nebo návrhu ZO.

 

Článek 5 – Přijetí do MSKS

1. O přijetí ZO nebo jiné právnické osoby do MSKS rozhoduje předsednictvo MSKS. V případě zamítavého stanoviska se lze odvolat prostřednictvím předsednictva MSKS ke sjezdu. Rozhodnutí sjezdu je konečné.

2. O přijetí fyzické osoby za člena ZO rozhoduje výbor ZO na základě písemné přihlášky.

3. Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena ZO se lze písemně odvolat do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím výboru ZO k členské schůzi ZO. Rozhodnutí členské schůze ZO je konečné.

4. Dokladem o členství je platný členský průkaz svazu.

 

Článek 6 – Zánik členství

1. Členství ZO nebo jiné právnické osoby v MSKS zaniká:
a) vystoupením na základě vlastní žádosti
b) zánikem ZO, či jiné právnické osoby, která je členem
c) zánikem MSKS
d) dohodou
e) zrušením pro neplnění základních členských povinností (zejména finančních závazků) na základě rozhodnutí sjezdu MSKS

2. ZO může z MSKS vystoupit, rozhodne-li o tom členská schůze ZO 3/5 většinou hlasů všech členů ZO. ZO může z MSKS vystoupit pouze s tím majetkem (tj. např. s nemovitostmi, finančními prostředky), se kterými do MSKS vstoupila a s tím majetkem, který během své činnosti nabyla. Oznámení o vystoupení se doručuje na adresu sídla MSKS.

3. Dohodne-li se MSKS a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem. Dohodu o skončení členství uzavírá za MSKS předseda MSKS. Dohoda musí být písemná, přičemž jedno vyhotovení obdrží člen a jedno MSKS.

4. Člen, jemuž členství zaniklo, nemá vůči MSKS nárok na jakékoliv plnění související se zánikem členství.

5. Členství fyzických osob v jednotlivých ZO zaniká:
a) vystoupením na základě vlastní žádosti
b) zrušením pro neplnění základních členských povinností (zejména finančních závazků) na základě rozhodnutí členské schůze
c) vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze
d) úmrtím
e) dohodou

6. Člen ze ZO může vystoupit. Oznámení o vystoupení se doručuje příslušné ZO.

7. Členská schůze ZO může rozhodnout o vyloučení člena zejména jestliže:
a) závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem
nebo stanovami,
b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo bylo pravomocně
rozhodnuto o tom, že spáchal úmyslný přestupek proti MSKS, jeho majetku nebo
proti některému z členů MSKS.
Rozhodnutí o vyloučení člena musí být písemné a doručuje se vyloučenému členovi. Den doručení rozhodnutí o vyloučení je den zániku členství.

 

Článek 7 – Práva a povinnosti členů

1. Člen ZO má právo:
a) zúčastňovat se všech akcí pořádaných MSKS, ZO
b) zúčastňovat se členských schůzí své ZO s právem hlasovat a podávat návrhy
c) být volen do orgánů ZO a MSKS má právo člen starší 18 let
d) volit do orgánů ZO a do orgánů MSKS
e) využívat zařízení ZO dle ustanovení vnitřních předpisů ZO

2. Člen ZO je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy a další normativy vydané MSKS, ZO a plnit usnesení orgánů MSKS, své ZO
b) aktivně, zodpovědně a na odborné úrovni vykonávat svěřené funkce
c) řádně platit svazové členské příspěvky v ZO
d) řádně platit klubové členské příspěvky v ZO
e) nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy MSKS, své ZO, ani jejich jednotlivých členů

 

Článek 8 – Svazové a klubové členské příspěvky

1. Svazové členské příspěvky:
Výši svazových členských příspěvků v ZO a jejich rozdělení stanoví na návrh předsednictva MSKS sjezd MSKS. Svazové členské příspěvky platí všichni členové ZO kromě čestných členů MSKS. ZO odvede svazové členské příspěvky na konto MSKS a zašle Evidenční kartu nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku za tolik svých členů, kolik jich evidovala s platným členským průkazem k 1. lednu příslušného kalendářního roku.

2. Klubové členské příspěvky:
Výši klubových členských příspěvků v ZO a jejich rozdělení stanoví na návrh výboru ZO členská schůze ZO. Klubové členské příspěvky platí všichni členové ZO kromě čestných členů ZO.


Článek 9 - Čestná uznání, tituly

Za výcvikové a chovatelské úspěchy, za vysoce aktivní činnost v obou oblastech a jinou záslužnou činnost pro MSKS či nižší organizační útvar, mohou orgány MSKS udělovat podle vlastního uvážení nebo na základě uvážení ZO kolektivům a jednotlivcům čestná uznání, tituly, oceňující výsledky této činnosti.

 

Článek 10 –Kárná opatření

1. Kárná opatření jsou ukládána orgány uvedenými v odst. 4 tohoto článku pouze v prokázaných případech porušení stanov a ostatních normativů MSKS. Kárná opatření musí být ukládána uvážlivě.

Podle závažnosti provinění lze uložit:
a) napomenutí
b) dočasné zastavení činnosti na dobu od 3 měsíců do 4 let
c) vyloučení

2. Návrhy na kárná opatření může podávat disciplinární komise, pokud ji výbor ZO nebo předsednictvo MSKS ustavilo.

3. Jedná-li se o méně závažné porušení povinností, lze od uložení kárného opatření upustit, pokud samotné projednání kárného provinění je možno považovat za postačující.

4. Kárná opatření projednává a kromě vyloučení též ukládá výbor ZO nebo předsednictvo MSKS. O vyloučení člena ZO však může rozhodnout pouze členská schůze ZO na návrh výboru ZO nebo na návrh předsednictva MSKS.

5. Každý člen ZO má právo se odvolat proti uložení kárného opatření k vyššímu orgánu. Sjezd MSKS je nejvyšším orgánem MSKS, proto proti rozhodnutí sjezdu není odvolání.

6. Odvolání se podává písemnou formou k vyššímu orgánu prostřednictvím orgánu, který o kárném opatření rozhodl, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí. Nedoručuje-li se písemné rozhodnutí, počítá se lhůta 30 dnů ode dne, kdy se člen o uložení kárného opatření dozvěděl.

7. O vyloučení ZO může rozhodnout pouze sjezd MSKS na základě návrhu předsednictva MSKS.

  
Článek 11 – Základní kynologická organizace a její orgány

 

1. Základní organizační jednotkou MSKS je základní organizace MSKS (ZO), která má svou vlastní právní subjektivitu. Základní organizační jednotka MSKS je povinna zajistit si své identifikační číslo organizace (IČO).

2. ZO vzniká na základě usnesení ustavující členské schůze ZO, přijetím stanov MSKS, zvolením výboru ZO a registrací u MSKS. ZO může být zaregistrovaná u MSKS při minimálním počtu 5 členů.

3. ZO se řídí svými vlastními stanovami, které nemohou být v rozporu se stanovami MSKS. Nemá-li ZO svoje stanovy, řídí se stanovami MSKS.

4. ZO zaniká:
- činí-li počet členů méně než 5
- rozhodnutím členské schůze ZO
- zrušením - jestliže ZO neplní déle než 1 rok povinnosti člena svazu, může předsednictvo MSKS rozhodnout o pozastavení členství a navrhnout sjezdu MSKS zrušení této ZO. Proti pozastavení členství ZO v MSKS lze podat prostřednictvím předsednictva MSKS písemné odvolání, o kterém rozhoduje sjezd MSKS.

5. V ZO je součástí členského příspěvku i svazový příspěvek, který se odvádí na konto MSKS. Jeho výši určí na návrh předsednictva MSKS sjezd MSKS. Mimo to si ZO může stanovit ještě zvláštní udržovací příspěvky, které slouží pouze pro její účely a využití.

6. Orgány ZO jsou:
a) Výroční členská schůze
b) Členská schůze
c) Výbor
d) Kontrolní komise

7. Pokud není dále stanoveno jinak, vyžaduje se pro platnost rozhodnutí orgánů ZO jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.

8. Výroční členská schůze
Nejvyšším orgánem ZO je výroční členská schůze, která je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech organizace.
Výroční členská schůze zejména:
a) volí a odvolává předsedu a výbor ZO
b) volí a odvolává kontrolní komisi ZO (revizora)
c) schvaluje zprávu výboru o jeho činnosti
d) schvaluje plán činnosti ZO
e) schvaluje způsob a plán hospodaření
f) schvaluje výši klubových příspěvků
g) volí delegáty na krajské konference MSKS
h) volí delegáty na sjezdy MSKS


9. Členská schůze
Nejvyšším orgánem v období mezi výročními členskými schůzemi je členská schůze, která je svolávána podle potřeby výborem, nejméně však jedenkrát do roka. Výbor svolá členskou schůzi vždy, pokud o to požádá více než polovina všech členů ZO a to písemnou formou nebo hlasováním shromážděných členů ZO.
Každý člen ZO má jeden hlas. Člen se může nechat při hlasování zastupovat jiným členem a to na základě písemné plné moci, na které musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.

10. Výbor
V čele ZO stojí výbor, který je volen na výročních členských schůzích na dobu 4 let. O formě volby výboru (kromě předsedy) a počtech jeho členů rozhoduje členská schůze. Konkrétní rozdělení funkcí je pak věcí dohody mezi zvolenými členy výboru.
Obvykle se ve výboru ZO obsazují následující funkce:
- předseda,
- místopředseda,
- jednatel,
- pokladník,
- hlavní výcvikář,
- chovatel.
Jednotlivé funkce lze i vhodným způsobem kumulovat. Změny ve složení výboru lze provést jen na řádné nebo mimořádné členské schůzi svolané dle odstavce 9 tohoto článku.

11. Výbor ZO řídí její činnost mezi členskými schůzemi.
K povinnostem výboru patří zejména:
- organizovat a řídit zájmovou činnost členů ZO
- organizovat a řídit hospodářskou činnost ZO
- vést evidenci o hospodaření ZO
- vést evidenci o členské základně
- vést evidenci o placení členských příspěvků
- zpracovat stanoviska k materiálům předkládaným předsednictvem MSKS k vyjádření
- poskytovat předsednictvu MSKS nezbytné evidenční údaje o ZO a členech ZO
- oznamovat změny ve výboru ZO neprodleně předsednictvu MSKS
- zpracovávat podnětné návrhy pro předsednictvo MSKS, případně pro sjezdy MSKS
- hájit zájmy ZO a členů ZO prostřednictvím představitelů politických stran a hnutí
v obecních zastupitelstvech.

12. Předseda:
Předseda výboru ZO je volen samostatně a tajnou volbou na výroční členské schůzi ZO. Funkční období předsedy výboru ZO je 4 roky. Jeho odvolání a nová volba se provádí na řádné nebo mimořádné členské schůzi, svolané dle bodu 8 tohoto článku.

13. Kontrolní komise:
Současně s výborem ZO je volena kontrolní komise, která je oprávněna kontrolovat veškerou činnost ZO a jeho orgánů.
Počet členů kontrolní komise je vždy lichý, nejméně však tříčlenný. U velkých ZO zejména s rozsáhlejší hospodářskou činností, však může mít i více členů, a to podle rozhodnutí výroční členské schůze.
U menších organizací může být zvolen místo kontrolní komise pouze revizor.

14. Představiteli ZO pro jednání s jinými orgány a organizacemi jsou předseda a místopředseda ZO, a to každý samostatně. Podpisové právo k finančním transakcím v rámci pokladní hotovosti ZO nebo běžného účtu ZO u peněžního ústavu má předseda a pověřený člen výboru.

 

Článek 12 – Krajská kynologická rada a její orgány

1. ZO si k zajištění nezbytné koordinace sportovní a další činnosti volí na krajské konferenci krajskou kynologickou radu (dále jen KKR). Počet členů KKR a rozsah působnosti v daném regionu určují vzájemnou dohodu zúčastněné ZO, případně jejich zástupci v KKR, neboť materiální zajištění její činnosti je zcela v jejich pravomoci. KKR nemají právní subjektivitu, jsou však významným organizačním a spojovacím článkem mezi předsednictvem MSKS a základními organizačními jednotkami MSKS.

2. Krajské kynologické orgány jsou:
a) Krajská konference
b) Krajská kynologická rada
c) Kontrolní komise

3. Krajská kynologická konference
Krajská kynologická konference (dále jen konference) se koná podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Delegáty konference volí ZO ze svých členů podle klíče, který stanoví krajská kynologická rada.

Konference zejména
a) jedná o zásadních otázkách činnosti členů v kraji
b) stanoví rozsah pravomocí krajské kynologické rady
c) volí členy krajské kynologické rady
d) volí kontrolní komisi krajské kynologické rady

 

4. Krajská kynologická rada
Krajská kynologická rada (dále jen rada) je výkonným orgánem v období mezi konferencemi. Počet členů rady stanoví konference. Členové rady jsou voleni tajnou volbou na konferenci. Funkční období členů rady je 4 roky.
Rada si ze svého středu volí předsedu a další funkce potřebné pro svou činnost.
Rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Radu svolává její předseda. Rada musí být svolána, požádá-li o to alespoň jedna třetina všech členů rady a nebo alespoň jedna třetina všech členů kontrolní komise rady.

Rada zejména:
a) koordinuje činnost ZO začleněných v radě, koordinuje akce pořádané v rámci rady, pořádá školení figurantů, výcvikářů
b) podílí se na zajišťování svazových akcí
c) zpracovává podněty ZO týkající se činnosti předsednictva MSKS a předává je s dalšími náměty a dotazy na předsednictvo MSKS formou zápisu z jednání rady
d) spolupracuje s kluby a jejich pobočkami
e) organizačně zajišťuje plnění usnesení sjezdu a předsednictva MSKS v rámci působení rady
f) svolává konferenci a připravuje podklady pro její jednání
g) spolupracuje se státními a společenskými orgány na územním teritoriu, zapojením v různých komisích těchto orgánů propaguje činnost kynologie
h) má právo kontrolovat dodržování těchto stanov a dalších závazných dokumentů vydaných orgány svazu ze strany ZO

5. Kontrolní komise
Kontrolní komise je kontrolní orgán.
Počet členů kontrolní komise stanoví konference, ale musí být vždy lichý. Členové kontrolní komise jsou voleni tajnou volbou na konferenci na funkční období 4 let.
Kontrolní komise odpovídá pouze konferenci a je nezávislá na ostatních krajských kynologických orgánech.
Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě místopředsedu a rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů.

Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Kontrolní komisi svolává její předseda.

Mezi pravomoci kontrolní komise patří zejména dohlížet na výkon působnosti jednotlivých krajských kynologických orgánů.

 

Článek 13 – Organizace a orgány svazu (MSKS)

1. Orgány MSKS jsou:
- Sjezd Moravskoslezského kynologického svazu
- Předsednictvo MSKS
- Kontrolní komise MSKS
- Komise MSKS

2. Do orgánů MSKS mohou být voleni jen členové těch ZO (členové musí být starší 18 let), které jsou členy MSKS nebo zástupci právnických osob, které jsou členy MSKS. Za právnickou osobu jedná fyzická osoba starší 18 let, která za právnickou osobu jedná na základě obecně závazných právních předpisů nebo je k jednání za právnickou osobu zmocněna.


3. Orgány MSKS mohou jednat pouze o záležitostech, které podle stanov MSKS spadají do jejich působnosti.


4. Pokud není dále stanoveno jinak, vyžaduje se pro platnost rozhodnutí předsednictva a kontrolní komise jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.


5. O každém jednání orgánů MSKS se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování,
d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

Přílohu zápisu tvoří presenční listina.


6. Sjezd MSKS (dále jen sjezd)
Nejvyšším orgánem MSKS je sjezd, který je svoláván nejméně jednou za 4 roky. Dle potřeby může být svolán i častěji.
Sjezd musí být svolán vždy, pokud počet členů předsednictva MSKS klesne o více jak 1/3 celkového počtu členů, nebo požádá-li o to písemně více než 1/3 všech ZO.

Sjezd svolává předsednictvo a to buď písemnou pozvánkou, kterou zašle dopisem všem členům MSKS nejméně 30 dní přede dnem konání sjezdu, nebo zveřejněním pozvánky na www. stránkách, případně ve zpravodaji MSKS, nebo potvrzeným e-mailem.

Sjezd se skládá z delegátů členů MSKS. Počet delegátů je určen dle klíče, který stanoví předsednictvo MSKS, přičemž klíč musí být určen vždy tak, aby každý člen MSKS byl na sjezdu zastoupen alespoň jedním delegátem. Delegát se musí sjezdu účastnit osobně, zastoupení na základě plné moci je vyloučeno.

Sjezd je usnášeníschopný, účastní–li se ho alespoň 1/3 všech prokazatelně pozvaných delegátů. Každý delegát má jeden hlas a sjezd rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů. K rozhodnutí o rozpuštění MSKS je třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech delegátů, kteří také rozhodnou o majetkoprávním vypořádání v případě rozpuštění (zániku) MSKS.

Sjezd zejména:
a) hodnotí a schvaluje zprávu o dosavadní činnosti MSKS a předsednictva MSKS
b) schvaluje plán další činnosti MSKS
c) volí a odvolává předsedu a předsednictvo MSKS
d) volí a odvolává kontrolní komisi MSKS
e) hodnotí a schvaluje hospodaření MSKS
f) rozhoduje o organizační struktuře MSKS, navazování spolupráce s jinými svazy a organizacemi, případně o začlenění MSKS do struktur, které by koordinovaly činnost všech kynologických svazů a sdružení na národní, případně vyšší úrovni, pro tyto účely volí delegáty, pověřuje jednáním, nebo v tomto směru pověřuje předsednictvo MSKS
g) rozhoduje o ustavení, sloučení nebo rozpuštění MSKS
h) rozhoduje o odvoláních podaných proti udělení kárných opatření.
i) přijímá a mění stanovy MSKS
j) rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradil


7. Předseda MSKS (dále jen předseda)
Předseda MSKS je statutárním zástupcem MSKS a je volen sjezdem na dobu 4 let.


8. Předsednictvo MSKS
Výkonným orgánem MSKS je předsednictvo, které koordinuje a řídí činnost MSKS a jeho ZO v období mezi sjezdy.
Předsednictvo MSKS je voleno sjezdem MSKS na dobu 4 let. Předsednictvo má 7 až 9 členů. Předseda MSKS je z titulu své funkce vždy členem předsednictva. Předseda MSKS vystupuje, jedná a podepisuje jménem Moravskoslezského kynologického svazu. V době kdy předseda nemůže svoji funkci vykonávat, pověří výkonem svých funkcí jednoho z místopředsedů nebo rozdělí výkon funkcí mezi oba místopředsedy.

Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.

Předsednictvo MSKS se schází podle potřeby, nejméně však 6x v roce. Tyto schůze svolává tajemník předsednictva. Předseda MSKS je oprávněn svolat zasedání předsednictva kdykoliv.

Předsednictvo MSKS rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Předsednictvo řídí MSKS mezi sjezdy a má právo rozhodovat o činnosti a finančních záležitostech MSKS v souladu s usneseními sjezdu, nerozhoduje-li předseda.
Předsednictvo plní rozhodnutí sjezdu a odpovídá mu za svou činnost.

Předsednictvo ze svého středu zvolí dva místopředsedy, které může předseda pověřit k výkonu svých funkcí.

Předsednictvo je oprávněno zřídit pro zajištění chodu MSKS po stránce administrativní placenou funkci tajemníka MSKS.


9. K projednání závažných otázek nebo návrhů může být svoláno zasedání rozšířeného předsednictva MSKS, doplněné o představitele KKR a zástupce ZO.


10. Komise MSKS
Předsednictvo může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise předsednictvu.
Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
Komise je ze své činnosti odpovědná předsednictvu.

 

11. Kontrolní komise MSKS
Kontrolní komise je nejméně tříčlenný kontrolní orgán volený sjezdem na 4 roky, který je oprávněn kontrolovat veškerou činnost MSKS a jeho orgánů.
Kontrolní komise odpovídá pouze sjezdu a je nezávislá na ostatních orgánech MSKS.
Kontrolní komise rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů.

Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise předsednictvo a vyžaduje zjednání nápravy. Na zjednání nápravy, případně odstranění nedostatků stanoví kontrolní komise s ohledem na charakter nedostatků dostatečnou lhůtu.

Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za šest měsíců.
Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě místopředsedu.
K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.
Předseda kontrolní komise nebo jím pověřený člen kontrolní komise má právo se zúčastňovat jednání předsednictva, přičemž na jednání předsednictva má jen poradní hlas.


Mezi pravomoci kontrolní komise zejména patří:
a) dohlížet na výkon působnosti předsednictva, předsedy a dalších orgánů MSKS
b) kontrolovat, zda činnost MSKS probíhá podle platných obecně závazných právních
předpisů České republiky, platných stanov MSKS a dalších směrnic
c) projednávat stížnosti členů MSKS a předkládat je předsednictvu k rozhodnutí
d) dohlížet, zda je hospodaření MSKS v souladu s platnými právními předpisy České
republiky
e) kontrolovat, zda je řádně vedena evidence o ZO MSKS

 

Článek 14 – Ručení

 
1. Za finanční závazky MSKS ručí MSKS celým svým majetkem.

 

2. Osobní ručení funkcionářů je vyloučeno.

3. Osobní ručení zaměstnanců MSKS je řešeno písemnou dohodou o hmotné zodpovědnosti.

 

Článek 15 – Kluby v rámci MSKS

1. Samostatné postavení v rámci MSKS mají chovatelské kluby. Jejich úlohou je organizovat a metodicky řídit činnost chovatelů vybraných plemen psů. O vstupu do MSKS rozhoduje členská schůze chovatelského klubu.


2. Chovatelské kluby jsou dobrovolnou součástí MSKS, řídí se stanovami, které nemohou být v rozporu s reglementy FCI, stanovami MSKS a obecně platnými právními předpisy České republiky. Na jejich členství, činnost a organizaci se přiměřeně použijí ustanovení o ZO.


3. Kluby chovatelů se mohou organizovat samostatně v rámci MSKS, a to formou společného klubu pro celou Českou republiku (v tomto případě členská základna klubu rozhodne o tom, u kterého kynologického svazu se bude registrovat), nebo formou samostatného klubu chovatelů pro Moravu a Slezsko (kdy se předpokládá samostatná registrace klubu u MSKS). V případě, že klub s celorepublikovou působností má dílčí organizační jednotky (zemské, oblastní), je žádoucí aby MSKS byl s nimi v organizačním kontaktu, zejména při plánování chovatelských akcí.


4. V případě většího počtu těchto klubů, případně jejich poboček, organizovaných v rámci MSKS, si tyto mohou podle potřeby zřizovat koordinační orgán (radu).


5. Do těchto chovatelských klubů mohou vstupovat členové ZO podle svých speciálních zájmů. Členy chovatelských klubů se mohou stát i zájemci o chov psů, kteří nejsou organizováni v ZO registrovaných u MSKS. Členové v těchto klubech platí také svazový příspěvek, který se odvádí na konto MSKS.

 

Článek 16 – Ekonomické zásady platné v rámci MSKS


1. Ekonomické zásady MSKS vycházejí z předpokladu samofinancování veškeré činnosti MSKS. Výkon funkcí v rámci MSKS je čestný. Členové orgánů MSKS mají však nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem funkce.

 


2. Majetkové hodnoty hospodaření MSKS:
a) Náklady spojené s činností MSKS jsou hrazeny zejména z:
- členských příspěvků
- darů od fyzických a právnických osob
- příjmů z pronájmu
- příspěvků, dotací (např. dotace MŠMT ČR, Sazka apod.)
- příjmů z poskytování ubytovacích služeb
- dalších zdrojů
b) MSKS hospodaří podle vlastního rozpočtu
c) MSKS vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy
d) Výši svazových členských příspěvků stanoví sjezd
e) Z hlediska zajištění chodu MSKS po stránce propagační, sponzorské a jiné, může předsednictvo zřídit placenou funkci či provedenou práci finančně ohodnotit
f) ZO (CHK) MSKS neodpovídají za závazky MSKS a MSKS neodpovídá za závazky svých základních organizačních článků

 

 

 

Tyto Stanovy Moravskoslezského kynologického svazu byly projednány a schváleny na 8. sjezdu MSKS dne 21. června 2009 a nabývají platnosti dnem jejich schválení.